Tilaajavastuut

LAIN MUKAAN TILAAJAN TULEE ENNEN VUOKRATYÖVOIMAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TAI ALIHANKINTASOPIMUKSEN TEKEMISTÄ PYYTÄÄ SOPIMUSPUOLELTAAN SELVITYS LAKISÄÄTEISTEN VELVOITTEIDEN NOUDATTAMISESTA JA SOVELLETTAVISTA TYÖEHDOISTA

Tilaajan täytyy pyytää ja urakoitsija täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään 3 kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
• Kaupparekisteriote.
• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
• Tapaturmavakuutustodistus

Tilaajan on tarkistettava nämä tiedot ja selvitykset ennen sopimuksen tekemistä. Jos alihankkijan asiat ovat kunnossa, hänen kanssaan voidaan allekirjoittaa sopimus. Tarkistetut selvitykset on talletettava kahdeksi vuodeksi. Aika lasketaan sovitun työn päättymisestä.

Ei sopimusta, jos asiat eivät ole kunnossa

Alihankkijan kanssa ei pidä tehdä sopimusta, jos alihankkijalla on maksamattomia veroja eikä niiden maksamisesta ole tehty maksusuunnitelmaa. Sopimusta ei pidä tehdä myöskään silloin, jos alihankkija ei ole maksanut eläkemaksuja ja jos yhtiön vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa.

Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja sen tilaajavastuutarkastajat. Virasto voi määrätä lakia rikkoneelle tilaajalle 1600–16000 euron laiminlyöntimaksun. Se voidaan määrätä, jos selvityksiä ei ole tehty lainkaan tai niissä on puutteita.

Rakennusalalla korotettu laiminlyöntimaksu

Rakennusalalla tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu. Näin voidaan menetellä, jos sopimus on tehty sellaisen yrityksen kanssa, jossa määräävässä asemassa oleva henkilö on liiketoimintakiellossa. Korotettu laiminlyöntimaksu voidaan määrätä tilaajalle myös silloin, kun hänen on täytynyt tietää, että toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana ja sopimuspuolena. Tästä huolimatta tilaaja tekee sopimuksen. Korotetun laiminlyöntimaksun suuruus on 16 000–50 000 euroa. Maksut määrätään sopimuskohtaisesti.