Työsopimus

Työsopimukseen liittyviä asioita:Työsopimus:

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut oppivelvollisuutensa.

Lisäksi 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana täyttävä nuori saadaan ottaa tekemään työtä, joka kestää enintään puolet hänelle kulloinkin annetusta koulun loma-ajasta. Tai hänet voidaan palkata tekemään koulutyön aikana tilapäistä tai lyhytaikaista työtä.

 

Työsopimuksen kestoaika:

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi.

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy jommankumman osapuolen suorittamaan irtisanomiseen tai purkamiseen.

Määräaikaisia työsopimuksia voidaan solmia useita peräkkäin, mutta jokaiselle täytyy olla perusteltu syy. Ellei tällaista perusteltua syytä ole, työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana.

Yli viideksi vuodeksi tehty määräaikainen työsopimus muuttuu viiden vuoden kuluttua molemmin puolin irtisanomisen varaiseksi, mutta päättyy kuitenkin ilman irtisanomista viimeistään sitten, kun alun perin sovittu määräaika päättyy.

Jos määräaikainen työsopimus päättyy, mutta työtä kuitenkin jatketaan sen jälkeen ilman uutta määräaikaista työsopimusta, muuttuu työsopimus toistaiseksi voimassa olevaksi.

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, jolloin sen ehdot ja määräajat ovat todistettavissa.

Koeaika

Uuden työntekijän kanssa voidaan sopia koeajasta, jonka enimmäispituus on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta neljä kuukautta.

Mitään automaattista koeaikaa laki ei tunne. Jos koeaika halutaan, siitä on sovittava työsopimuksessa.

Koeajasta voidaan sopia sekä määräaikaisessa että toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa.

Koeaika on aina molemminpuolinen. Työntekijäkin voi siten koska tahansa koeajan voimassa ollessa ilmoittaa, ettei hän tule enää huomenna töihin. Syyksi riittää koeaika.

Epäasiallisilla syillä työsopimusta ei kuitenkaan voida koeaikaankaan nojaten purkaa. Tällainen epäasiallinen syy voi olla esim. raskaus.

Jos työsuhde puretaan koeaikana, on syyksi parasta ilmoittaa vain koeaika perustelematta sitä muuten.

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat ovat seuraavat:

Eri työehtosopimuksissa on tästä poikkeavia irtisanomisaikoja!

Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä, eikä muusta ole sovittu:

1.) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden

2.) yksi kuukasi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta.

3.) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 4 vuotta, mutta enintään 8 vuotta.

4.) neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta.

5.) kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat ovat:

1.) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;

2.) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Jos työsopimuksen osapuolet ovat työehtosopimuksen estämättä voineet sopia siitä, että irtisanomisaikaa ei ole tai sitä ei noudateta, työsuhde lakkaa irtisanomisen vuoksi työpäivän tai työvuoron päättyessä, ellei muusta ole sovittu.

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavana päivänä.

Kaupan ala:

Kaupan alan irtisanomisajat ovat muuttuneet työsopimuslain mukaisiksi.

Kaupan työehtosopimuksen mukaan joutuu työntekijä, joka päättää määräaikaisen työsopimuksen ennen määräaikaa ( ei koske koeaikapurkua), korvaamaan työnantajalle aiheuttamansa vahingon. Korvaus on kahden viikon palkka tai laiminlyödyn työkauden ollessa tätä lyhyempi, sitä vastaava määrä.

Samoin työnantaja, joka päättää työsuhteen ennen määräaikaa (ei koeaikana), korvaa työntekijälle aiheuttamansa vahingon työsopimuslain 51 §:n mukaan.

Työntekijän, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on korvattava työnantajalle noudattamatta jätetyn irtisanomisajan palkka.

Samoin työnantajan, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle noudattamatta jätetyltä irtisanomisajalta täysi palkka.

Työsuhteen purkamisesta ja lomautuksesta on omat säännöksensä.

Työsuhteen päättämiseen, loppupalkkaan jne. liittyy paljon erilaisia säännöksiä, joita ei tässä ole kaikkia mahdollista selvitellä. Jokainen irtisanomistilanne on syytä katsoa tapauskohtaisesti ja tarkistaa työehtosopimuksen ja työsopimuslain määräykset siihen liittyen.